top of page

DELAC

Ang DELAC ay angDistrict English Learner Advisory Committee at binubuo ng mga kinatawan mula sa English Learner Advisory Committee (ELAC) ng bawat paaralan. Ang tungkulin ng Komite ay payuhan ang distrito sa mga programa at serbisyo para sa mga estudyanteng English Learner.

 

Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa iyongpunongguroo upuan ng ELAC. 

Meeting Resources & Archives

12.06.23.PNG

2022-2023 Iskedyul at Impormasyon ng Pagpupulong

Mga Opisyal ng DELAC

Pinapayuhan ng komite ang namumunong lupon sa:

  1. Pagbabago ng Master Plan ng distrito para sa Multilingual Learners 

  2. Pagsusuri ng pangangailangan sa buong distrito para sa mga Multilingual Learners

  3. Pagtatatag ng mga programa, layunin, at layunin ng distrito para sa Multilingual Learners

  4. Sinusuri ang pagsunod sa mga kinakailangan sa kredensyal para sa mga guro

  5. Mga pagsusuri at komento sa Pamamaraan ng Reclassification ng distrito ng paaralan

  6. Ang mga pagsusuri at komento sa mga nakasulat na abiso ay kailangang ipadala sa mga magulang at tagapag-alaga ng English Learners

bottom of page