top of page

Mga Bagong dating na Programa

Ang San Diego Unified ay tumatanggap ng mga estudyanteng imigrante mula sa buong mundo, na may higit sa 75 wikang sinasalita sa buong distrito. Ang Multilingual Education Department ay nagbibigay ng suporta para sa lahat ng mga mag-aaral na naka-enroll sa ating mga paaralan at nag-aaral ng Ingles. 

Welcome Center

The San Diego Unified School District's Newcomer Welcome Center is a place where newcomer students and their families can learn about the district's resources, programs, and opportunities, while sharing their unique backgrounds, cultures, and aspirations.

School

Locations

Monday - Hoover High School

Tuesday - San Diego High School

Wed (alternating) - Mira Mesa High

Thursday - Lincoln High School

Friday - Crawford High School

Image by Eric Rothermel

Book an Appointment

​​

*If your school is not located within one of the scheduled clusters, you may book an on-site appointment on an alternating Wednesday starting Aug. 21st.

Suporta sa Buong Distrito para sa lahat ng Bagong dating

Para sa aming mga bagong dating na mag-aaral sa umuusbong na antas ng kasanayan sa Ingles, ibinibigay namin ang sumusunod: 

  • Tier 1 Designated at Integrated ELD na pagtuturosa lahat ng mga paaralan grade K-12. 

  • Propesyonal na Pag-unladnakatutok sa mga tipolohiya ng mga bagong dating, paglikha ng mga komunidad sa pag-aaral na nakabatay sa mga asset, at pinakamahuhusay na kagawian para sa pagtugon sa mga natatanging pangangailangan ng mga bagong dating. 

  • Mga programang pandagdag sa wika

    • Benchmark Hello para sa mga grade 3-5.​

    • National Geographic Inside the USA para sa mga grade 6-12. 

    • Lexia English (online na programa).

  • Suporta ng Instructional Coordinator o Resource Teacherpara sa karagdagang pagtuturo sa maliit na grupo, pagsubaybay, at pagpaplano ng PLC ng mga epektibong estratehiya para sa mga bagong dating. ​

Ang Kagawaran ng Mga Bata at Kabataan sa Transisyon dinmagbigay ng karagdagang mga mapagkukunan para sa mga estudyanteng refugee, tulad ng interpretasyon ng oryentasyon, pagtuturo, pananamit, at mga materyales kung kinakailangan.

Mga Mapagkukunan para sa mga Guro

Mga mapagkukunan ng silid-aralan para sa mga Bagong dating na Mag-aaral

bottom of page