top of page

Nhóm tuân thủ.

Nhóm tuân thủ của chúng tôi chịu trách nhiệm đảm bảo tổ chức của chúng tôi tuân thủ các quy định của chính phủ — địa phương, tiểu bang và liên bang. Họ cũng cung cấp hướng dẫn, hỗ trợ và đào tạo cho các nhóm của trường để đáp ứng các nguyên tắc đã được thiết lập liên quan đến việc giáo dục những người học đa ngôn ngữ của chúng ta. 

bottom of page