top of page

chương trình

TK Picture.jpg

Universal transitional kindergarten is a new grade level preceding kindergarten and it is open to all students turning 4 by September 1st.

Remote Learning

Hòa nhập ngôn ngữ một chiều

Được gọi là Chương trình hòa nhập một chiều.


Được thiết kế cho sinh viên nói tiếng Anh để có được một ngôn ngữ thứ hai.

Chúng khác nhau về cường độ và cấu trúc tùy theo mô hình được triển khai.

Teacher and Student

Hòa nhập ngôn ngữ hai chiều

Kết hợp hai mô hình giáo dục ngôn ngữ: chỉ dành cho người nói tiếng Anh và a bảo trì song ngữ mô hình cho người học tiếng Anh.

 

Học sinh học hỏi lẫn nhau và hỗ trợ việc tiếp thu ngôn ngữ thứ hai của nhau. 

Phát triển năng lực ngôn ngữ và học thuật bằng hai ngôn ngữ; ngôn ngữ mẹ đẻ của họ và một ngôn ngữ khác.

Taking Notes in Class

Song Ngữ Phát Triển Một Chiều

Bao gồm các EL nói tiếng Tây Ban Nha (học sinh IFEP và RFEP cũng có thể tham gia).

Phát triển mức độ thành thạo học thuật cao bằng ngôn ngữ chính của học sinh, đồng thời với sự phát triển ngôn ngữ và trình độ học vấn bằng ngôn ngữ thứ hai (tiếng Anh). 

Smiling Student in Lecture

Lộ Trình Song Ngữ Trung Học

  • LỘ TRÌNH SONG NGỮ TRUNG HỌC:
    Các chương trình chuyển tiếp DL ở trường trung học cơ sở cung cấp các môn học hỗ trợ các chương trình DL tiểu học. Các khóa học nội dung như Nghiên cứu xã hội và/hoặc khoa học được dạy bằng ngôn ngữ mục tiêu tương ứng. 

  • LỘ TRÌNH SONG NGỮ TRUNG HỌC:
    Các chương trình chuyển tiếp DL ở trường trung học phổ thông cung cấp các môn học tiếp nối các chương trình DL. 
    Các khóa học nội dung như Nghiên cứu xã hội và/hoặc khoa học được dạy bằng ngôn ngữ mục tiêu tương ứng. Học sinh có cơ hội nhận được Dấu ấn Song ngữ của Tiểu bang CA.

HIGH SCHOOL DUAL LANGUAGE PATHWAY:


High School DL pathway programs offer coursework that continues DL programs with a fourth-year world language course such as Spanish 7/8 or Spanish Language AP. Students have the opportunity to receive the CA State Seal of Biliteracy.

Dual Language Programs Map

Đăng ký các khóa đào tạo sắp tới

LIÊN HỆ CHÚNG TÔI

Veronika Lopez-Mendez

Director, Dual Language

vlopez-mendez@sandi.net

Sylvia P. Ulloa

Program Manager, Dual Language

sporras@sandi.net

Martha Osuna-Jacinto

Instructional Coordinator, Dual Language 

mosuna@sandi.net

Đội của chúng tôi.

IMG_0538_edited.jpg

Alejandra Gomez

DL Resource Teacher

agomez@sandi.net

Copy of logo-hd-transparent.png

Cristina Cordova

DL Resource Teacher

cjaramillo@sandi.net

Nuri Vargas_edited.jpg

Nuri Vargas

DL Resource Teacher

nvargas@sandi.net

bottom of page