top of page

DELAC

DELAC làỦy ban Tư vấn Người học Tiếng Anh của Học khu và bao gồm các đại diện từ Ủy ban Cố vấn Học viên Anh ngữ (ELAC) của mỗi trường. Vai trò của Ủy ban là tư vấn cho học khu về các chương trình và dịch vụ dành cho học sinh học tiếng Anh.

 

Để biết thêm thông tin, liên hệ với bạnhiệu trưởnghoặc ghế ELAC. 

Meeting Resources & Archives

Viên Chức DELAC

Ủy ban tư vấn cho hội đồng quản trị về:

  1. Sửa đổi Kế hoạch tổng thể cho người học đa ngôn ngữ của học khu 

  2. Đánh giá nhu cầu toàn học khu cho Học viên đa ngôn ngữ

  3. Thiết lập các chương trình, mục tiêu và mục tiêu của học khu cho Người học Đa ngôn ngữ

  4. Xem xét việc tuân thủ các yêu cầu về chứng chỉ đối với giáo viên

  5. Đánh giá và nhận xét về Thủ tục tái phân loại của khu học chánh

  6. Đánh giá và nhận xét về các thông báo bằng văn bản bắt buộc phải gửi cho phụ huynh và người giám hộ của Người học tiếng Anh

bottom of page