top of page

Nhóm quản lý.

SỨ MỆNH VÀ TẦM NHÌN

Tầm nhìn của học khu của chúng tôi và tầm nhìn Lộ trình dành cho Người học Tiếng Anh của California được liên kết bởi cam kết chuẩn bị cho tất cả người học, bao gồm cả Người học đa ngôn ngữ, cho các lựa chọn đại học và nghề nghiệp của họ. Học sinh của chúng tôi sẽ tốt nghiệp với các kỹ năng, động lực, sự tò mò và khả năng phục hồi để thành công với tư cách là những nhà lãnh đạo trong xã hội. 

Unknown_edited.jpg

Cán bộ hỗ trợ giảng dạy

PicVLMl.JPG

Cán bộ hỗ trợ giảng dạy

Unknown_edited.jpg

Cán bộ hỗ trợ giảng dạy

Schorzman, Kelly_Program Manager - Copy.jpg

Người quản lý chương trình EL

Chương trình dành cho người học tiếng Anh, ELD được chỉ định & tích hợp, Chương trình trung học

Dulce_edited.png

Điều phối viên giảng dạy

DELAC, Chương trình & Văn hóa Tiểu học

Kristin pic.jpeg

Điều phối viên giảng dạy

Trường Tư thục, Giáo dục Đặc biệt, Tái phân loại, ELPAC & Tuân thủ 

porraspic.png

Quản lý chương trình DL

Ngôn ngữ kép, Lộ trình đọc viết song ngữ và Ngôn ngữ thế giới

Karrie.jpg

Điều phối viên giảng dạy

Hỗ trợ Người mới, Huấn luyện viên ELD, ELAC & ELC

Nick Picture.jpeg

Điều phối viên giảng dạy

Phát triển Chuyên môn, Quan sát & Can thiệp EL

Website Picture.png

Điều phối viên giảng dạy

Trường Tư thục, Giáo dục Đặc biệt, Tái phân loại, ELPAC & Tuân thủ 

bottom of page