top of page

Nhóm song ngữ.

Nhóm Song ngữ của chúng tôi bao gồm 4 giáo viên nguồn và một người quản lý chương trình. Nhóm cung cấp hỗ trợ hướng dẫn nhóm nhỏ tại các địa điểm được chọn. Chúng tôi cung cấp sự phát triển chuyên môn, tài nguyên và công cụ để giúp các trường phát triển các chương trình DL dựa trên nghiên cứu thành công. Chúng tôi cung cấp cơ hội cộng tác và kết nối mạng thường xuyên cho các quản trị viên DL để chia sẻ kinh nghiệm và thực tiễn tốt nhất.

bottom of page