top of page
Graduation Ceremony

CA DẤU SONG NGỮ

Dấu ấn Song ngữ của Tiểu bang, AB815, đã được thống đốc ký và ban hành thành Bộ luật Giáo dục California vào ngày 8 tháng 10 năm 2011 và được sửa đổi bởi AB1142 vào năm 2017.Dấu ấn Song ngữ của Tiểu bang California CDE(SBB), được đánh dấu bằng một con dấu vàng đóng trên bằng tốt nghiệp và được ghi trên bảng điểm, công nhận những học sinh tốt nghiệp trung học đã đạt được trình độ thông thạo cao về nói, đọc và viết bằng một hoặc nhiều ngôn ngữ ngoài tiếng Anh. Học sinh đã nhận được một con dấu dập nổi bằng vàng từ Tiểu bang California được đóng trên bằng tốt nghiệp của họ để chứng tỏ rằng họ thông thạo ít nhất hai ngôn ngữ. Không có chi phí cho SBB. Tham khảo đếnCâu hỏi thường gặp về con dấu song ngữ của tiểu bang và câu hỏi thường gặp về vi-rút corona (COVID-19)cho các tiêu chí sửa đổi trong đại dịch sức khỏe do vi-rút corona gây ra.

giải thưởng con đường

bottom of page