top of page

TUYÊN BỐ KHÔNG PHÂN BIỆT

Học khu Thống nhất San Diego cam kết tạo cơ hội bình đẳng cho mọi cá nhân trong giáo dục. Các chương trình và hoạt động của học khu sẽ không có sự phân biệt đối xử, quấy rối, đe dọa và bắt nạt do các đặc điểm thực tế hoặc cảm nhận sau: tuổi tác, tổ tiên, màu da, khuyết tật về thể chất hoặc tinh thần, dân tộc, nhận dạng nhóm dân tộc, giới tính, biểu hiện giới tính, bản dạng giới , thông tin di truyền, tình trạng nhập cư, tình trạng hôn nhân hoặc cha mẹ, tình trạng y tế, quốc tịch, nguồn gốc quốc gia, giới tính thực tế hoặc nhận thức, khuynh hướng tình dục, chủng tộc, tôn giáo hoặc trên cơ sở liên kết của một người với một người hoặc một nhóm với một hoặc nhiều những đặc điểm thực tế hoặc cảm nhận này.

bottom of page