top of page

BẢN DỊCH THUẬT

Văn bản chính thức là phiên bản tiếng Anh của trang web. Bất kỳ sự khác biệt hoặc khác biệt nào được tạo ra trong bản dịch đều không ràng buộc và không có hiệu lực pháp lý cho mục đích tuân thủ hoặc thực thi. Nếu có bất kỳ câu hỏi nào phát sinh liên quan đến tính chính xác của thông tin có trong trang web đã dịch, hãy tham khảo phiên bản tiếng Anh của trang web, đây là phiên bản chính thức.

Love the World
bottom of page